14 เมษายน วันครอบครัว เรื่องที่ควรรู้ในวันครอบครัว

14 เมษายน

วันครอบครัว ถูกกำหนด ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้คำนึงถึง วันสำคัญ ของครอบครัว และให้สมาชิกในครอบครัวได้มี เวลา อยู่ด้วยกัน และใช้เวลาร่วมกันให้ มากขึ้น จึงมี การกำหนด ให้วันที่ 14 เมษายน นอกจากจะเป็น วันสงกรานต์แล้ว ยังเป็นวันครอบครัวที่จะอยู่ร่วมกัน ด้วย สำหรับประวัติความเป็นมา อย่างไร ทางเรามีข้อมูลมาฝาก ทุกท่าน


ช่วงเทศกาล วันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ได้ถูกให้กำหนด เป็น “วันครอบครัว” ซึ่งถือเป็น วันครอบครัว และ วันผู้สูงอายุได้มาอยู่ร่วมกัน ได้ให้ความรัก ความอบอุ่น และความสุขในครอบครัว มากที่สุด เพราะครอบครัวเป็น จุดเริ่มต้นของความสุขที่ หาไม่ได้ จึงนับว่าวันที่ 14 เมษายน เป็นวันสำคัญอีกวันนึง ที่เราทุกคนควรจะใช้วันหยุดเพื่ออยู่กับ ครอบครัว

ความหมายของคำว่าสถาบันครอบครัว

1. ความหมายทั่วไป

       สถาบันครอบครัว หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่คนที่มาติดต่อเกี่ยวข้องกันใน เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว และเครือญาติจะ ต้องปฏิบัติตาม นั่นคือคนที่เป็นญาติกันโดย สายเลือด เช่น เป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง กัน 14เมษายน ราศีอะไร

          ครอบครัว หมายถึง เป็น พ่อ แม่ พี่ น้องกัน เป็นญาติ กัน ทางการแต่งงาน

2. ความหมายตามแนวพุทธศาสตร์

       รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นการศึกษารัฐศาสตร์ที่มีปรากฏอยู่ใน คำสอนของ พระพุทธศาสนา แต่โดยที่คำสอน ของพระพุทธศาสนาที่ไม่ใช่ศาสตร์แห่งการเมืองการปกครอง โดยตรง จึงไม่มีหลักทฤษฎี ทางรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะ

ความสำคัญของวันครอบครัว 14 เมษายน

          ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของ มนุษยชาติ เป็นหน่วยงานเล็กๆของสังคมของเรา เป็นผู้สร้าง และกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของทุนคนที่ต้องปฏิบัติต่อกันในสังคมของไทย ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และ บุตร ทางราชการได้กำหนด วันครอบครัวขึ้นมา อยากให้ประชาชนทุกคนได้คำนึงถึงความสำคัญของ ครอบครัวให้มากขึ้นกว่าวันธรรมดา เพราะการดำรงชีวิตของคนไทย ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อภาระหน้าที่ของตัวเอง ทำให้เราต้องห่างกันไกลบ้าน และ ครอบครัว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว ตามมาทีหลังได้

ประวัติวันครอบครัว  

       เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอมติ โดย คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย และอนุมัติ ให้ วันที่ ของ ทุกปี เป็น วันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ ในวันนี้ เป็น วันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้ โดยสะดวก ราศี อะไร

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน

       1. ให้ความรัก ความอบอุ่น

       2. ได้พบปะสังสรรค์กันภายใน ครอบครัว

       3. ช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกัน และกันภายใน ครอบครัว

       4. ให้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้น

       5. รู้จักให้อภัยซึ่งกัน และกัน

       6. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวร่วมกัน

ในส่วนของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

       1. จัดนิทรรศการเพื่อให้ ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของสมาชิกใน ครอบครัว
      
2. จัดมอบรางวัลให้สำหรับครอบครัว ดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครอบครัวที่ทำคุณประโยชน์แก่ สังคม และ ประเทศชาติ


ในส่วนของครอบครัว

       กิจกรรมภายใน ครอบครัวนั้น มีมากมาย อาทิเช่น ชวนกันทำอาหารรับประทานภายใน ครอบครัว พากันไปเที่ยวนอกบ้าน นอกจากจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยว อีกทางหนึ่ง ด้วย เกิด 14เมษายน ราศีอะไร

       แต่สำหรับครอบครัวไหน ที่ไม่มีโปรแกรมออกไปเที่ยวข้างนอกบ้าน ก็สามารถสร้างกิจกรรมในบ้านเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ได้หลากหลาย เช่น หาหนังสักเรื่องมาดูด้วยกันทั้ง ครอบครัว เป็นต้น

บทความแนะนำ